Blog Image

Bloggen

De 50 Mirakelprinciperna

En Kurs i Mirakler Posted on mån, januari 07, 2008 11:08:54

För några år sedan gjorde jag en egen översättning av en föreläsning som Kenneth Wapnick hade om de 50 mirakelprinciperna, den följer här nedan:

1. Det finns ingen rangordning av svårigheter i mirakler. Det ena är inte ”svårare” eller ”större” än det andra. De är alla detsamma. Alla uttryck för kärlek är maximala.

Alla ”problem” i världen är detsamma. Vi kan inte säga att en huvudvärk är värre än en livshotande sjukdom. Allt är en del av egots värld, en del av separationen från Gud. Det är en jämförelse, ett dömande och ett bedömande. Enligt Kursen finns det ingen värld därute, det vi ser är det som finns inom oss.

Vi vågar inte be den Heliga Ande om hjälp för ”små” problem, vi tror att han är upptagen med de ”större” problemen.

Inse hur ”galna” vi är och hur ”galet” egots tankesystem är så att vi kan ändra vårt sinne.

Alla problem, alla sjukdomar härstammar från samma tro på separationen eller tron på skuld. Vi har att välja mellan två innehåll – egot eller Gud. Egot står för rädsla och Gud för kärlek. Det finns två sätt att varsebli dessa tankesystem, egots eller den Helige Andes. Men det finns massor med former.

Kursen vilar på 50 mirakelprinciper och på 5 kaoslagar. De 5 kaoslagarna: Lag nr 1 säger att sanningen är annorlunda för var och en av oss. Lag nr 2 säger att alla syndar och förtjänar attack och död. Lag nr 3 säger att rädslan för Gud som en straffande Gud är riktig, Guds Söner är syndare. Lag nr 4 säger att du har det du har tagit, en annans förlust blir din vinst. Lag nr 5 säger att det finns en ersättning för kärlek (attack, hämnd, rädsla). Du kan läsa mera om de 5 kaoslagarna i texten, kapitel 23.II.

För att uppnå sant helande; sluta tro att vi är separerade från Gud. Helande = förening. Gör en helomvändning från skuld, separation och hämnd till – mirakel, förlåtelse och förening.

2. Mirakler har ingen betydelse i sig själva. Det enda som har betydelse är deras Källa, Som ligger långt bortom all värdering.

Källan är Gud. Gud är närvarande i våra sinnen genom den Helige Ande (som är Rösten som talar för Gud). Förlåtelse är slutet på illusionen. Förlåtelse är i sig en illusion, som lär oss att det finns inga illusioner.

3. Mirakler inträffar naturligt som uttryck för kärlek. Det verkliga miraklet är kärleken som inspirerar till dem. I den bemärkelsen är allt som kommer ur kärlek ett mirakel.

Både Jesus och den Helige Ande är den inre Läraren eller den inre Rösten som skall leda oss hem. Jesus har ju fullständigt upplöst sitt ego, vilket betyder att den enda Rösten han har inom sig är den Helige Andes (Rösten som talar för Gud).

Kursen säger att vi har två röster inom oss, egots röst och den Helige Andes Röst.

Mirakler kommer inte från oss, vi väljer mirakel. Vi byter inte vår varseblivning från egot till mirakler, det är den Helige Andes uppgift. Vi väljer mirakel i stället för egot. Det enda som behövs är ”den lilla villigheten” (se Textboken kap 18.IV).

Att välja Rösten som talar för Gud i stället för egots röst är ett uttryck för kärlek.

4. Alla mirakler innebär liv, och Gud är Livgivaren Hans Röst kommer uttryckligt att visa dig vägen. Du kommer att få veta allt du behöver veta.

Mirakler kommer från kärlek. Det är miraklet som leder oss tillbaka till Gud. Hans Röst, vilken enligt Kursen är den Helige Ande, kommer att leda dig alldeles specifikt.

Sant liv kommer från Gud – det eviga livet.

5. Mirakler är vanor, och bör vara ofrivilliga. De bör inte stå under medveten kontroll. Medvetet utvalda mirakler kan vara missriktade.

Hela tiden förflytta oss från vårt sätt att lösa problem till att se på våra problem på ett annat sätt.

Gå inåt och be om hjälp med att ändra din varseblivning av personen eller situationen. Vi kan inte göra detta ensamma. Vi väljer miraklet men vi utför det inte, det gör den Helige Ande.

Alltid fråga dig själv ”vad kan jag lära mig av detta?”

Medvetet utvalda mirakel kan vara missvisande. Välj inte medvetet vad ”kärleksakten” skall vara. Låt Jesus göra detta åt dig.

Ändra från ett låst och styrande sätt till ett öppet och tillitsfullt sätt. ”Jag vilar i Gud”.

6. Mirakler är naturliga. När de inte inträffar har någonting gått fel.

Att känna Guds frid är naturligt. Att känna ilska, konflikt, depression, saknad, skuld, oro etc. är onaturligt.

Jesus talar om sig själv och säger att han inte är annorlunda än någon annan. Den enda skillnaden är att han har upphävt sitt ego snabbare än resten av oss. Vi är alla lika, vi är alla Kristus. Vi är alla heliga och vi är alla andliga.

7. Mirakler är allas rättighet, men rening är nödvändig först.

Denna princip talar om tankens rening, det är ingenting du gör med kroppen. Kroppen är enligt Kursen neutral. Det är tanken om skuld som måste renas, helas. Alla kan detta!

Miraklet får oss att ”växla spår”, ”göra en helomvändning”, ”byta fot” och det är allas rättighet.

Miraklet hjälper oss att ta bort allt som står i vägen för kärlekens närvaro.

8. Mirakler är helande därför att de avhjälper en brist; de utförs av dem som för tillfället har mer åt dem som för tillfället har mindre.

Den enda brist jag har är att Gud fattas mig. Strömmen är inte på. Jag saknar något, jag saknar Gud. Egot talar inte om att det är Gud som saknas, vi känner i stället en otillräcklighet.

Miraklet lär oss att vi inte är separerade från varandra eller från Gud. Vi är hela i Kristus. Miraklet rättar vår varseblivning om att det finns en brist.

”Men om du är rädd för helandet, då kan det inte komma genom dig. Det enda som behövs för ett helande är att inte vara rädd. De rädda blir inte helade, och kan inte hela. Detta innebär inte att konflikten för evigt måste vara borta ur ditt sinne för att du ska kunna hela. För om den vore det, skulle det inte finnas något behov av helande. Men det innebär faktiskt att du, om så endast för ett ögonblick, älskar utan attack. Ett ögonblick är tillräckligt. Mirakel väntar inte på tiden”. Textboken Kap. 27.V.2:7-14. sid. 645.

9. Mirakler är ett slags utbyte. Liksom alla uttryck för kärlek, vilka alltid är mirakulösa i sann bemärkelse, vänder utbytet på de fysiska lagarna. De för med sig mer kärlek till både givaren och mottagaren.

Egot tror att om jag ger någonting så har jag det inte längre. Om jag ger dig skulden för något så har jag ingen skuld längre.

Miraklet rättar detta och lär oss att det vi ger får vi, eftersom vi är alla ett. Att ge är att förstärka.

Jag tillåter den Helige Ande att utvidga Hans Kärlek genom mig. Ständigt utvidgande. Detta är en helomvändning i fråga om hur världen tänker.

Som Frans av Assisi bl. a. säger: Hjälp mig att förstå mer än att bli förstådd Hjälp mig att älska mer än att bli älskad

10. Att använda mirakler som skådespel för att väcka en övertygelse är att missförstå deras syfte.

Vi använder våra egenskaper för att serva egot när vi gör saker för andra för att de ska tycka att vi är bra och goda.

Miraklet är ett beslut att förenas med den Helige Ande och därigenom förenas med den andre personen. Det som händer därefter kan du kalla effekten av miraklet. Men det är själva föreningen som är orsaken.

11. Bönen är miraklernas medium. Den är ett kommunikationsmedel mellan det skapade och Skaparen. Genom bön tas kärleken emot, och genom mirakler uttrycks kärleken.

Bönen om förlåtelse är den enda meningsfulla bönen. Med andra ord kan man säga att vi ska be för att våra sinnen skall helas från egotankar och bara tänka som den Helige Ande. Be om att få vara ett med Gud genom den Helige Ande.

Du faller i egofällan om du ber om någonting på kroppsnivån. Det blir då ett exempel på egots arrogans som vill tävla med Gud.

Genom bön och genom mirakler uttrycks kärlek. Känn Guds Kärlek och låt den Helige Ande ta denna Kärlek och utvidga den genom oss.

12. Mirakler är tankar. Tankar kan representera den lägre eller kroppsliga erfarenhetsnivån, eller den högre eller andliga erfarenhetsnivån. Den ena gör det fysiska, och den andra skapar det andliga.

Här talar Kursen om de två nivåerna för första gången. Nivå Ett – är grunden för Acim:s tankesystem. Du tänker antingen med Gud eller med egot. Att tänka med Gud är sant och att tänka med egot är falskt. Detta är oeftergivligt. Nivå Två – tar sig an den fysiska världen där skillnaden görs mellan egots sätt att se på saker och den Helige Andes sätt att se på saker.

Ett mirakel är en förändring från egots tanke till den Helige Andes tanke. Ett mirakel rättar egots tanke om separationen.

Kursen talar om att egot gör, alltid utifrån en brist eller ett behov. Anden skapar. På denna nivå, vilket är nivå Ett kan våra tankar vara antingen av anden (vilken skapar) eller av egot (som gör).

Det finns två sätt att vara i denna värld (nu talar vi om nivå Två). Antingen kan vi välja egots the wrong-mind som understödjer separationen eller the right-mind som kommer från den Helige Ande som löser upp egots separation.

Vi talar bara om tanken – kroppen är ren. Den är ett inlärningsinstrument. Man skulle kunna säga – Älska och gör det du vill.

13. Mirakler är både början och slut, och därför ändrar de tidsordningen. De är alltid bekräftelser på återfödelse, som verkar gå bakåt men som faktiskt går framåt. De gör det förgångna ogjort i nuet, och befriar på så sätt framtiden.

När vi helar ett problem, förlåter personen – så krymper hela aspekten av tid (eller försvinner helt och hållet).

När separationen började skapade Gud den Helige Ande som ett svar på vårt ego. Och när separationen började rullades en enorm tidsmatta ut av egot som innehåller det förflutna, nuet och framtiden.

Separationen hände och rättades i samma ögonblick som den hände, men vi tror att den gäller fortfarande.

Den Helige Ande är Guds Röst som utvidgar sig i drömmen så att Han kan väcka oss, allt händer nu.

Men egot gjorde tiden som linjär, som en tidsmatta : då — nu — sedan.

Skuld håller oss på mattan.

Vi går igenom ett manuskript som redan är skrivet. ”Vi tar bara på oss den roll som tilldelades oss för länge sedan, och som till fullo varseblevs som fullkomligt uppfylld av Honom, Som skrev frälsningens manuskript i Sin Skapares Namn och i Sin Skapares Sons Namn”. Lektion 169. 9:3.

Vi gör en helomvändning. Jag är fast besluten att se på ett annat sätt. Hela alla skuldkänslor i dig.

Egot använder världen som ett fängelse. Den Helige Ande använder världen som ett klassrum.

Kursen passar väl in på den ålder vi befinner oss i nu. En tidsålder som är dominerad av kristendomen men som inte är särskilt kristen.

Ta inte egot så allvarligt men förneka inte ett problem som du gjort verkligt då kanske du bara har ”täckt” över det.

”In i evigheten, där allt är ett, smög sig en liten galen tanke, som Guds Son glömde att skratta åt”. Se kap. 27.VIII. 6:2. En beskrivning av hur egot kom till.

”Att födas på nytt är att släppa det förgångna, och att utan fördömande se på nuet”. Se kap 13.VI.3:5.

Egots syn på tid är linjär. Det tar skulden från det förflutna och projicerar den på framtiden.

Den Helige Ande lär oss att det förflutna inte existerar eftersom det förespår skuld som inte är sant. Därför finns det inget att frukta i framtiden. Den enda tiden är NU.

Be först om hjälp med att röja bort dina ego-investeringar i ett resultat. Be sedan den Helige Ande om råd och hjälp innan du gör någonting, innan du beslutar någonting.

14. Mirakler vittnar om sanningen. De är övertygande därför att de uppstår ur övertygelse. Utan övertygelse urartar de till magi, som är dåraktig och därför destruktiv; eller snarare att använda sinnet på ett icke skapande sätt.

Läs gärna kap.14.IX – Helighetens återspegling. Var en skinande spegel, fördunkla inte spegeln som skall återspegla Gud.

Ett annat intressant kapitel. 20.V – Evighetens budbärare. Här talas det om den heliga relationen. En helad relation som speglar Guds frid och evigheten. Den heliga relationen är ”föråkare” av evigheten.

Att tro på principen betyder att vi överlämnar vårt problem till den Helige Ande och vi har full tillit till att situationen kommer att bli bättre.

Det är inte fel att använda magic om du tror på det, men tro inte att det tar hand om dina problem.

Ett mirakel lär oss att orsaken till alla våra problem är vårt sinne.

Egot (eller världen) lär oss att orsaken finns i våra eller andras kroppar.

Allt miraklet gör är att säga att problemet är inte hos någon annan – det är i mig. Problemet är vår tro på separationen från Gud.

15. Varje dag bör ägnas åt mirakler. Syftet med tiden är att göra det möjligt för dig att lära dig använda tiden konstruktivt. Den är således ett undervisningsredskap och ett medel för att uppnå ett mål. Tiden kommer att upphöra när den inte längre är användbar för att underlätta inlärningen.

Läs gärna kap. 30.I – Regler för beslut. Här behandlas bl a – vad gör jag när jag glömmer?

Trots min vilja och mitt val att se allting genom den Helige Ande så kommer egot in! Då låter jag det komma och gör ingen stor affär av det.

När jag blir medveten om det så känner jag skuld, jag har projicerat den och jag vill ta tillbaka min projektion. Då gör jag det, jag vänder spegeln mot mig själv och förlåter mig själv.

Läs gärna kap 6.V.C Var uppmärksam endast på Gud och Hans Rike. Var även uppmärksam på egot och håll det i strama tyglar.

I kapitlet ”Rädslan för Gud ” kan du läsa om rädslan för döden och att det är dödens dragningskraft som får livet att tyckas fult. Kap 19.IV.D

En annan rädsla Kursen beskriver är ”Rädslan för att se inåt”. Tänk om du när du ser inåt inte hittar någon skuld? Kap 21.IV.

Kursen lär oss att inte förneka det som händer, men vi lär oss att ändra vårt sätt att se på det.

När varje separerat barn av Gud återvänder till sann varseblivning och vaknar upp från sin mardröm så återstår endast sanningen och tiden och världen försvinner.

”Där förödelse varseblevs framträder Kristi ansikte och i detta ögonblick glöms världen bort, med tiden för evigt förbi då världen slungas in i det intet varifrån den kom”.

16. Mirakler är undervisningsredskap som visar att det är lika saligt att ge som att få. De ökar styrkan hos givaren samtidigt som de ger styrka åt mottagaren.

Precis som tiden är miraklet undervisningsredskap. Miraklet är ett uttryck för vår förening.

Kom ihåg att felet som miraklet vill rätta är tron på att vi är separerade.

17. Mirakler går bortom kroppen. De är plötsliga skiften bort från den kroppsliga nivån in i det osynliga. Det är därför de helar.

”Jag är inte en kropp. Jag är fri. Jag är som Gud har skapat mig”.

Gud har skapat oss. Vi lyder inte under några andra lagar än Guds lagar.

Vi tror att vi måste lyda medicinens, ekonomins och hälsans lagar. Dessa är världens lagar, egots lagar och gjorda av människan.

”Varför är det främmande för dig att tron kan förflytta berg?” Kap. 21.III.3:1.

Det är när vi väljer med hela hjärtat som vi får Guds kraft att hela oss själva och andra.

Överlämna ditt sinne och dina beslut i Guds händer.

”När du gjorde synligt det som inte är sant, blev det som är sant osynligt för dig.” Kap.12.VIII.3:1.

18. Ett mirakel är en tjänst. Det är den största tjänst du kan göra någon. Det är ett sätt att älska din nästa såsom dig själv. Du inser ditt eget och din nästas värde samtidigt.

Vi är ett i Kristus. Vi förenar oss med varandra genom förlåtelse.

Det finns bara ett problem och därmed bara en lösning. Miraklet är en tjänst därför att det är ett sätt att ge kärlek till någon som tror på rädsla och genom att ge kärlek eller vara en kanal för kärlek för dig som är rädd, så får du själv också kärlek.

19. Mirakler får sinnen att bli ett i Gud. De är beroende av samverkan, eftersom Sonskapet är summan av allt som Gud skapade. Mirakler återspeglar därför evighetens lagar, inte tidens.

Påminner oss om att vi är ett med Gud!

Kursen sparar tid. Den är enkel men inte lätt. Allt är ett, allt är detsamma. Detta gäller levande och döda, relationer är inte av kroppen.

Mirakler speglar lagen om evighet.

20. Mirakler är neutrala tecken på förlåtelse. Genom mirakler accepterar du Guds förlåtelse genom att utsträcka den till andra.

Den Helige Andes tempel är inte i en kropp utan i en relation.

Bara sinnet kan helas.

Guds svar på separationen är den Helige Ande, Rösten som talar för Gud. Gud placerade den Helige Ande i våra sinnen, där Han behövs.

Kristus finns alltid i en annan människa, ibland dold av slöjor med skuld, men när vi tar bort dem och låter Honom hjälpa oss att förlåta, så ser vi Honom.

Vi förlåter genom att se bortom kroppens ögon och växla från att se sig själv som ett offer till att se sig själv förenad med alla.

Växla från fokus på kroppen till fokus på sinnet.

Var är problemet? – I vårt sinne, i vårt tankesystem.

Vem kan hela vårt sinne? – Den Helige Ande.

21. Mirakler är naturliga tecken på förlåtelse. Genom mirakler accepterar du Guds förlåtelse genom att utsträcka den till andra.

När Kursen talar om Guds förlåtelse menar den egentligen Guds Kärlek. Gud förlåter inte, för Han har aldrig dömt.

Mirakler är förlåtelse. Det finns så många ord för att beskriva samma sak; healing, soning, vision, den verkliga världen, räddning, återfödelse, rättelse, Kristus ansikte, Kristus seende, sann varseblivning – de är alla olika ord som speglar olika aspekter av samma basala process.

Att förlåta din broder innebär att du förlåter honom för det han ej har gjort utan för det du tror att han har gjort.

22. Mirakler associeras med rädsla endast på grund av övertygelsen att mörker kan dölja. Du tror att det dina fysiska ögon inte kan se inte existerar. Detta leder till ett förnekande av andligt seende.

Egot lär oss att kärnan i vår varelse är den mörka syndfulla ”fläck” som är vår skuld. Detta förnekar vi genom att projicera ut skulden på någon annan. På så sätt tror jag att min skuld kan gömmas för mig. Egot lär oss att försvar skyddar oss, att mörker kan gömma. Om jag kastar min ”väska” på dig så är jag av med den.

”Det är nödvändigt att inse att alla försvar ger upphov till det de vill försvara. Kap 17.IV.7:1.

Vi tror att försvar skall skydda oss från det vi är rädda för. Vi investerar ännu mer i försvar och på så sätt erkänner vi att det finns något fruktansvärt inom oss som behöver försvaras. Syftet är att skydda oss från rädsla men det förstärker den.

I kap. 27.II finns ett kapitel om ”Rädslan för helande”. Där står det bl a att egot lär dig att om du väljer miraklet och ger upp attack/försvar, så har du ingen plats att skydda din skuld. Då kommer den att förgöra dig.

När du börjar höra den Helige Andes Röst och lyssnar till den blir ditt ego misstänksamt. ”Egot vilseleds av allt du gör, särskilt när du låter dig påverkas av den Helige Ande, därför att sådana gånger ökar dess förvirring. Det är därför högst troligt att egot attackerar dig när du reagerar kärleksfullt, eftersom det har bedömt dig som icke kärleksfull, och du går emot dess bedömning. Egot kommer att attackera dina motiv så snart de blir klart oförenliga med dess varseblivning av dig. Det är då det abrupt kommer att växla från misstänksamhet till illvilja, eftersom dess osäkerhet har ökat.” kap 9.VII.4:4-7

Överlämna dina heligheter till den Helige Ande och förneka dem inte genom att gömma dem.

23. Mirakler ändrar varseblivningen och ställer alla nivåer i rätt perspektiv. Detta är helande, eftersom sjukdom kommer av en sammanblandning av nivåer.

Nivåer som sammanblandas är nivåerna av sinnet och av kroppen.

Egot tar problemet med skuld från vårt sinne (nivå Ett) och säger att det är inte sinnet som är sjukt, det är kroppen som är sjuk (nivå Två).

Miraklet tar problemet tillbaka till sinnet. Det är allt miraklet gör – tar tillbaka problemet dit där det hör hemma.

Kroppen är neutral. Kroppen gör bara som sinnet säger. Kroppen kan inte helas därför att den aldrig har varit sjuk. Det är sinnet som är sjukt och det är sinnet som behöver helas. Sjukdomen är separation eller skuld, helandet är förlåtelse och förening. Miraklet för detta med sig genom att ta problemet tillbaka där det hör hemma.

24. Mirakler gör det möjligt för dig att bota sjuka och uppväcka döda, eftersom det var du själv som gjorde sjukdom och död, och därför kan avskaffa båda. Du är ett mirakel i stånd till att skapa i likhet med Skaparen. Allt annat är din egen mardröm, och existerar inte. Endast det som skapats av ljuset är verkligt.

Kursen säger: Sinnet har gjort hela den fysiska världen, därför kan vi ändra på den. Det är en fråga om varseblivning, ett förhållningssätt, en attityd.

Bibeln säger: För att veta att Jesus är Messias så botade Han sjuka och uppväckte döda. Men bara Jesus kunde detta, inte vi själva.

Den Helige Ande helar skulden i våra sinnen som gjorde kroppen sjuk genom att hjälpa oss att ändra våra tankar om skuld.

Kursen talar om att den Helige Ande varseblir totalt, med andra ord Han varseblir hela situationen. Vi varseblir oftast en specifik sak, vi ser saker och ting i ett mycket begränsat perspektiv. Ju öppnare vi kan vara ju fortare kan vi lära oss Hans lektioner och bli helade.

Du blir sjuk genom att projicera skulden i ditt sinne på din kropp. Be i stället om förlåtelse för din ångest, snarare än att be om att situationen som framkallar ångest skall ”fixas”.

Egot blir bättre och bättre på att hitta på problem. Vi lär oss att lösa dessa problem bättre och bättre genom ”magic” av olika slag. Det enda som kan sätta stopp för denna cirkel är att förlåta.

Orsaken till alla våra problem är någon form av skuld.

Vi är kapabla att skapa i enlighet med vår Skapare, vilket betyder att vi kan utvidga vårt andliga Själv – som Kristus – såsom Gud utvidgade Sitt andliga Själv när Han skapade oss.

När vi separerade oss från Gud somnade vi och vi drömmer en mardröm, som är denna världen. Målet med Kursen är inte att vakna från drömmen utan att ändra den till en lycklig dröm.

I denna lyckliga dröm lever vi inom denna värld av illusioner, i världen med separerade kroppar, men vi projicerar inte skuld på den. Detta är vad Kursen menar med ”den verkliga världen”, det är en värld helt utan synd.

Sedan säger Kursen att Gud Själv tar sista steget och då sker det slutliga uppvaknandet från drömmen. Men Kursens fokus är att hjälpa oss att leva i denna värld – en värld av kroppar, men utan att projicera skuld.

25. Mirakler är en del av en sammanhängande kedja av förlåtelse som, när den är fullständig, är Soningen. Soningen är verksam hela tiden och i alla tidsdimensioner.

Soning = rättelse, och den totala planen som kom in i varat med den Helige Ande för att upplösa felet att tro att vi är separerade. Felet som egentligen inte är ett fel.

Den Helige Ande placerades i våra sinnen av Gud och återförenar oss med Fadern vi trodde vi lämnat. Den Helige Ande är kommunikationslänken mellan oss och Gud. Den Helige Ande är uttrycket för Soningens princip.

”Mirakelarbetarens enda ansvar är att acceptera Soningen för egen del.” Kap 2.V.5:1.

Tidsmattan, som rullades ut när vi separerade oss från Gud, består av små trådar som vi var och en måste lösa upp. Dessa trådar innehåller vår tro på att det förflutna ligger till grund för hur det ska bli sedan.

Kristendomen har lärt oss att Soning bara kommer genom offer och lidande.

Kursen talar om ”Soning utan offer” (kap. 3.I) Här står det bl a om att rätta vantron genom att inse att kroppen inte är verklig, att synd inte är verklig, och att allt bara är en mardröm.

Genom att välja mirakel väljer vi förlåtelse, ju mer vi gör det, ju mer utvidgar vi denna förlåtelse till varandra.

Ett annat kapitel ”Soningens cirkel” kap. 14.V, talar just om hur stark denna kedja av Soning sammansvetsar varje gång vi väljer ett mirakel.

Genom att förlåta dig, förlåter jag också alla andra i mitt liv som representerar samma problem. Soningen rättar och helar alla aspekter av samma problem. Soningen verkar både på en individuell nivå och på en kollektiv nivå.

26. Mirakler innebär frihet från rädsla. Att ”sona” innebär att ”göra ogjort”. Att göra rädslan ogjord är en nödvändig del av miraklernas Soningsvärde.

Att se med egots ögon är att se med rädslans ögon. Genom att välja den Helige Ande i stället för egot väljer vi kärlek i stället för rädsla.

Vi skulle aldrig försöka attackera andra om vi inte var rädda för dem.

Det finns två kapitel som tar upp att du förnekar syndens verklighet genom att ändra den till ett misstag. Se kap 19.III ”Syndens overklighet” och kap 19.II ”Synd kontra misstag”. Soning = göra ogjort = rätta. När vi sonar våra synder rättar vi tron på dem. Vi försöker inte göra dem verkliga först och sedan rätta dem – vilket är världens sätt (den teologiska och psykologiska).

Ändra din tolkning från synd (en projektion av din tro på synd) till ett misstag som kan rättas.

27. Ett mirakel är en universell välsignelse från Gud genom mig till alla mina bröder. Det är de förlåtnas privilegium att förlåta.

Här uppträder Jesus för första gången i Kursen. Miraklets källa är Gud, det uttrycks och inspireras av Jesus.

Jesus är manifestationen av den Helige Ande och bringar sålunda Guds Kärlek genom oss till andra, han är bron mellan oss själva och Gud.

När vi förlåter blir vi förlåtna, vi accepterar Guds Kärlek. Ju mer vi accepterar förlåtelse ju ner vill vi förlåta andra.

Jesus utför miraklet, inte vi. Vårt jobb är att rena våra sinnen från det som inkräktar så att han kan utvidga sin kärlek genom oss.

28. Mirakler är ett sätt att vinna befrielse från rädsla. Uppenbarelsen framkallar ett tillstånd där rädslan redan har upphävts. Mirakler är således ett medel och uppenbarelsen är ett mål.

Det betyder inte att vi måste göra rätt för oss för att rädslan skall upphävas. Miraklet är verkligen ett sätt att få befrielse från rädslan.

En åtskillnad görs mellan uppenbarelse och mirakel. När vi har en uppenbarelse så finns inte en gnutta rädsla kvar. Någonting har gjort en helomvändning inom oss och vi är totalt öppna för Gud. Detta varar inte, om det varade skulle vi inte vara här. Uppenbarelser är tillfälliga, när de är över går vi tillbaka till våra egoproblem och söker lösning för dem.

En uppenbarelse kan också kallas ett heligt ögonblick.

29. Mirakler lovprisar Gud genom dig. De lovprisar Honom genom att ära Hans skapelser och bekräfta deras fullkomlighet. De helar därför att de förnekar identifikationen med kroppen och bekräftar identifikationen med anden.

Se även nr 17. Lovprisar Gud genom att spegla Hans vara och Hans totala kärlek. Guds Kärlek innesluter allt.

”Bibeln säger upprepade gånger att du skall lovprisa Gud. Detta innebär knappast att du skall tala om för Honom hur underbar Han är. Han har inte något ego som Han kan acceptera en sådan lovprisning med, och inte någon varseblivning som Han kan bedöma med.” Kap. 4.VII.6:1-3.

Miraklet ser bortom alla fel, på sanningen. Det helar därför att det förnekar identifikationen med kroppen och bekräftar identifikationen med anden.

Du förnekar inte vad dina ögon ser, på samma gång inser du att det du ser är ett rop på hjälp, ett rop på kärlek. Detta är vad Kursen kallar ”Den Helige Andes dom”(kap.12.I)

Om du är upprörd över någonting; be först om hjälp med att hela din projektion och säg sedan; ”vad vill du att jag skall göra? Vad är det mest kärleksfulla jag kan göra nu?”

Förneka inte det du ser. ”Kroppen är endast en del av din upplevelse i den fysiska världen. Dess förmågor kan vara och är ofta övervärderade. Det är emellertid nåstan omöjligt att förneka dess existens i den här världen. De som gör det ägnar sig åt en särskilt ovärdig form av förnekande.” Kap. 2.IV.3:8-11.

30. Genom att erkänna anden justerar mirakler varseblivningens nivåer, och visar dem i deras rätta ordning. Detta sätter anden i centrum, där den kan kommunicera direkt.

Se även nr 23. Problemet är inte i kroppen utan i sinnet. Det är ett problem av vår skuld, ett försvar gentemot kärlek.

Varseblivning är en tolkning, inte fakta.

Vi ser det vi vill se, eller det vi behöver se. Vi kan inte ändra världen, men vi kan ändra hur vi ser på den.

Vi ersätter våra egos skuld med vår sanna Identifikation som ande, vilket den Helige Ande påminner oss om hela tiden.

31. Mirakler skall väcka tacksamhet, inte vördnad. Du skall tacka Gud för det du verkligen är. Guds barn är heliga, och miraklet ärar dess helighet, som kan vara dold men aldrig förlorad.

Vi skall inte känna vördnad för Jesus. Vi skall vara tacksamma för miraklet därför att det bringar helande och frid. Vi skall värda Gud, Som är miraklernas Källa.

Egot lär oss att vår helighet har förlorats på grund av vår synd. Synd har ändrat Himlens verklighet, den har ändrat vår relation med Gud, den har gjort oss till usla syndare och har gjort Gud till en hämndlysten Gud.

Allt som har hänt är att vi har somnat och täckt vår helighet med slöjor av mörker.

Sanningen om oss är att vi är heliga, denna helighet kan gömmas av våra egon, men den kan aldrig förloras. Slöjan är bara ett försvar mot vår helighet, ett rop på hjälp och kärlek.

32. Jag inspirerar till alla mirakler, som egentligen är förböner. De är förböner för din helighet och gör dina varseblivningar heliga. Genom att ställa dig bortom de fysiska lagarna, lyfte de dig till den himmelska ordningens sfär. I denna ordning är du fullkomlig.

Förbön = påminna oss om vår helighet i Kristus som vi verkligen är och inte det vi själva tror att vi är.

Mirakel = välja att höra Guds Röst i stället för egots röst. Vår varseblivning blir helig = sann varseblivning = Kristus seende. Det finns inte någon skuld i oss.

Vi varseblir genom den Heliga Andes ögon när vi inte längre ser någon som separerad från oss. Detta betyder inte att vi förnekar någons kropp, men vi förnekar att kroppen har separerat oss. Detta är att se bortom de fysiska lagarna.

Vi är ande. Kursens mål är att vara i denna fysiska värld utan skuld.

33. Mirakler ärar dig därför att du är värd att älskas. De skingrar dina illusioner om dig själv och varseblir ljuset i dig. De sonar således dina misstag genom att göra dig fri från dina mardrömmar. Genom att befria ditt sinne från dina illusioners fångenskap, återställer de ditt sunda förnuft.

Miraklet skingrar illusionen om att vi är separerade, om att vi är kroppar och om att vi är offer. Vi är alla lika, vi är alla tillsammans.

”Broder, du behöver förlåta din broder, för tillsammans kommer ni att dela galenskapen eller Himlen. Och du och han kommer tillsammans att höja blicken i tro, eller inte alls. Kap 19.IV.D.12:7-8.

34. Mirakler återställer sinnet till dess helhet. Genom att sona brist upprättar de ett fullkomligt beskydd. Andens styrka lämnar inget utrymme för intrång.

Miraklet tar bort slöjan som egot har satt där för att gömma för oss vem vi är. Egot lär oss att vi lider brist, vilket betyder att vi är sårbara.

Andens beskydd är medvetandet om att anden är osårbar. Detta är vad Jesus lärde oss, ingenting gjordes mot honom. Hans kropp blev attackerad men inte hans ande. Han visste Vem han var.

Mörker kan inte komma in i ett rum fullt av ljus. När vi identifierar oss med Kristus ljus, som vi är, är vi skyddade.

Allt du behöver göra är att veta Vem du är, och denna kunskap och detta medvetande är ljuset. Du behöver inte göra något. Kom bara ihåg vem du är.

Ibland försöker folk att konkretisera ljuset genom att utvidga eller manifestera en cirkel av ljus runt dem, eller de strålar ljus mot någon eller något. Allt detta gör är att göra kroppen verklig och att göra rädsla verklig.

35. Mirakler är uttryck för kärlek, men de har kanske inte alltid några synliga verkningar.

En av fällorna folk faller i är att de vill ha resultat. Om inte det eller det händer är jag ingen bra healer. Allt som händer är att vi faller i samma fälla att göra kroppen verklig. Vi gör felet verkligt genom att tro att vi måste göra något åt felet. När vi tror att det är ett fel på kroppens nivå, då gör vi felet verkligt.

Är det ok med magic? Ja det som får dig att känna dig bättre, men tro inte att det gör det du tror det gör.

Det finns vissa saker vi inte vill släppa och det finns ingenting här som säger att du måste släppa dem. Ingenting hindrar dig, men det ger dig inte vad du vill ha. Allt är bra så länge du vet vad du gör.

Kursen säger inte att vi inte skall bli arga, den säger att vi inte skall rättfärdiga ilska.

I kapitlet ”Soning utan offer” kap.3.I, kan vi läsa om att folk gjorde en teologi som rättfärdigar projektionen av deras egen skuld. Men när du konstruerar en teologi, psykologi, filosofi eller ekonomisk teori för att rättfärdiga projektionen av ditt eget ego så får du problem.

Det är inget fel att ha cirklar av ljus runt dig om det får dig att må bra, men när du försöker att göra dem till del av detta tankesytem begår du ett misstag.

På Nivå Ett är allting oeftergivligt. Det är antingen sant eller falskt. Det finns två tankesystem.

På Nivå Två är det oeftergivligt att inte göra felet verkligt, att inte rättfärdiga egots felaktiga varseblivning. Förneka det inte men byt fot, växla till det rätta tankesystemet. Gör vi inte felet verkligt när vi får våra egoattacker. Jo, på Nivå Ett. På Nivå Två, i världen av kroppar kan detta vara ett sätt att lära sig att detta vill jag inte ha. Gör det, men gör ingen stor sak av det.

Så länge jag är en kropp har jag vissa behov, men de betyder ignenting.

”Fysiska impulser är felriktade mirakelimpulser. All verklig njutning kommer av att göra Guds Vilja. Kap. 1.VII.1:3-4.

Att göra kroppen verklig genom sex, sjukdom, ilska eller krig är ett försvar mot vem vi verkligen är.

Vi längtar alla efter att komma hem till Gud. Vårt problem har ingenting med kroppen att göra.

Akta dig för att låta speciella behov styra dig. Gör ingen affär av dem.

Det som är viktigt är att vi tror att vi är skyldiga. Svaret på detta är förlåtelse.

Vad säger Kursen om Uppståndelsen? Kroppen gör ingenting, det är sinnet som uppstår. Uppståndelsen är uppvaknandet från mardrömmen om död. Jesus vaknade upp från mardrömmen, vi trodde att han uppstod från det döda. Hans uppståndelse är verkligen ett uppvaknande från mardrömmen, en dröm om död, separation, mord och attack.

”Fredsfursten föddes för att återupprätta kärlekens villkor genom att lära ut att kommunikationen förblir obruten även om kroppen förstörs, förutsatt att du inte ser kroppen som det nödvändiga medlet för kommunikation.” kap. 15.XI.7:2.

Allting kommer från våra sinnen. Allting är en projektion av vad som finns inom.

Jag vill ge en gåva av frid till en annan människa, men han behöver inte ta emot den. Var säker på vad du vill och det blir omöjligt att tvivla.

När jag blir helad, helas jag inte ensam. Eftersom alla sinnen är förenade och är Ett så ”nuddar” mitt helande alla andra sinnen, de flesta är jag inte medveten om. Vårt enda jobb är alltså att låta våra individuella sinnen helas. Det som händer därefter är upp till den Helige Ande.

36. Mirakler är exempel på sätt tänkande och anpassar din varseblivning efter sanningen så som Gud skapade den.

”Jag har redan sagt att mirakler är uttryck för mirakelsinthet, och mirakelsinthet innebär rättsinthet (right-mind). Kap. 2.V.3:1

Rättsinthet = att tänka med den Helige Ande i stället för med egot.

Miraklet ställer upp på Guds sanning och speglar den.

I denna världen upplever vi enheten genom att låta egots barriärer av separation lösas upp. Tankar av ilska, sorg, smärta och offerskap.

Tro varseblivning är inte sanningen men den är inte i konflikt med den.

Speglingen av helighet visar oss att vi är hjältar av evigheten.

Dessa speglingar är Kursens mål, ty de är de oundvikliga effekterna när vi löser upp alla barriärer för sanningen.

37. Ett mirakel är en rättelse som jag fört in i det felaktiga tänkandet. Det fungerar som en katalysator, och upplöser felaktig varseblivning och omorganiserar den rätt. Detta ställer dig under Soningsprincipen, där varseblivningen helas. Innan detta har skett, är kunskapen om den Gudomliga Ordningen omöjlig.

Felaktig varseblivning är att varsebli ett problem i världen utanför oss. Miraklet växlar varseblivningen tillbaka dit där problemet hör hemma, i våra sinnen.

Vårt jobb är att välja att vilja att Jesus ska hjälpa oss att se situationen som Han. Jesus tar den felaktiga varseblivningen – sjukdom, konflikt, krig – och vänder på dem så att vi ser allting på samma sätt: alla inklusive oss själva, ropar på hjälp.

Soningsprincipen har därmed valts, vilken kan återställas som förnekelsen av separationens och skuldens verklighet.

Kunskap = Himlen. Motsatsen är varseblivning.

Kunskap är av ande, av Gud och kan inte uppnås i denna världen.

Kunskap är inte motivationen för att lära sig den här Kursen, frid är det. Kap. 8.I.1:1-2

38. Den Helige Ande är miraklernas mekanism. Han ser både Guds skapelser och dina illusioner. Han skiljer det sanna från det falska genom Sin förmåga att varsebli totalt snarare än selektivt.

”Den Heliga Ande är den enda delen av den Heliga Treenigheten som har en symbolisk funktion.” Kap. 5.I.4:1

Den Helige Ande kan fungera i en värld av symboler, i denna världen. Det finns inga symboler i Himlen.

Gud skapade den Helige Ande därför är Han inte en illusion. När separationen är helad och den Helige Ande inte behövs längre, finns Han ändå, därför att Gud har skapat Honom.

”Den Helige Ande kommer att stanna kvar hos Guds Söner för att välsigna deras Skapelser, och bevara dem i glädjens ljus.” Kap. 5.I.5:7

Den Helige Ande skapades för att lösa ett problem som inte finns och eftersom Han skapades av Gud, är Han en utvidgning av Gud, därför kan Han inte försvinna. Hans funktion är en illusion, att rätta ett problem som är illusoriskt.

Han är inte en av oss. Vi är delar av Kristus – den Andra Personen i Treenigheten, den Heliga Ande är den Tredje Personen.

På en annan nivå är vi alla Ett.

Men Acim talar om Nivåer av Treenigheten och det är viktigt att rätta idén om att den Helige Ande:s Röst är vår egen. Det är som att tro att vi är Gud.

Gud sände den Helige Ande in i drömmen, Han är inte del av den, men Han kom in i den för att tala med oss.

Vad händer när drömmen är över? Den Helige Ande har en fot i verkligheten, i Himlen och Han har en fot i drömmen. Han är i drömmen men Han är inte en del av den. Han är inne i våra separerade sinnen och jobbar där, men Han är också i beröring med Kristus Sinne.

Gud vet inte att du drömmer, men Han vet att du inte mår bra. Han utvidgar Sig Själv, denna utvidgning är den Helige Ande, Rösten som talar för Gud. I denna dröm säger Han: ”Välj igen! Du kan se på din dröm på ett annat sätt.”

Den Helige Ande hjälper oss att förena vår varseblivning, att se allting som lektioner Gud vill att vi ska lära oss. Han skiljer det sanna från det falska och varseblir totalt hellre än separat.

Han ser alla aspekter av en situation. Han ser allt som ett tillfälle att hela alla som är inblandade. Vi är aldrig på fel plats vid fel tillfälle.

Vi kan lära oss från att separationen är overklig. Manuskriptet har redan skrivits. Vi har redan gått igenom allt detta.

Vi går bara igenom det som redan har hänt mentalt. Vi kan antingen välja egot eller den Helige Ande när vi gör denna återblick. Därför betyder att vara på rätt eller fel plats ingenting. Sättet vi återupplever denna plats ger den sin mening.

”För vi ser bara resan från den punkt där den slutade, och därifrån ser vi tillbaka på den, och inbillar oss att vi gör den ännu en gång; och går mentalt igenom det som redan har skett.” Lektion 158.4:5

39. Miraklet upplöser misstag därför att den Helige Ande identifierar misstag som falska eller overkliga. Detta är detsamma som att säga att genom att varsebli ljuset försvinner mörkret automatiskt.

Miraklet löser fel, rättar fel, gör fel ogjorda, sonar fel. Det är omöjligt att gradera fel, 1*0=0, 1000*0=0.

När du varseblir sanningen om vem du är, försvinner egots fel och mörker, allt som håller den på plats är dina tankar om dem.

”Du kan inte förlåta en synd när du har gjort den verklig. Vi kan inte säga att världen är illusorisk och ingenting annat än ett klassrum i vilket vi lär oss detta så länge vi tror att mörkret är verkligt och behöver helande och ljus. Ljuset behövs inte där ute, eftersom det finns ingenting där. Det behövs inom våra sinnen som tror på mörker, och mörkret är naturligtvis ingenting annat än vår egen skuld. Denna princip speglar också att ljus och mörker är inbördes uteslutna. När du tänder i ett mörkt rum försvinner mörkret. Släck och mörkret kommer tillbaka. Så kan synd också förstås. Kalla något en synd och det är verkligt och kan inte längre vara ett rop på hjälp. Synder ropar på straff; ropet om hjälp och kärlek ropar på hjälp och kärlek.” Kap. 30.VI.1-3

När vi gjort våra tankar om världen verkliga, blir egot verkligt och då kan vi inte ha överseende med egot.

Ingenting därute är verkligt. Det är bara våra tankar om den som gör den verklig.

40. Miraklet erkänner alla som din och min broder. Det är ett sätt att varsebli Guds universella kännetecken.

Felet som miraklet rättar är felet att vi tror att vi är separerade.

Vi tror att vi är separerade genom våra kroppar eller genom de hemska saker vi tror folk gör. Miraklet speglar det faktum att vi är ett och det är vad Jesus alltid påminner oss om, att vi är ett med honom.

Guds universella kännetecken skulle vara att vi delar ljuset i Kristus. Ingen är utesluten.

41. Det innehåll som varseblivs i mirakler är helheten. De rättar således, eller sonar, den felaktiga varseblivningen av brist.

Egots basala princip är bristprincipen, att någonting saknas eftersom vi har uteslutit Gud. Därifrån kommer skuld, tanken om att något saknas, vilket på så sätt gör egot och kroppen verklig. Vi ser andra människor och oss själva som lidande brist; miraklet speglar helheten som är vår sanna Identitet.

Helhet = överflöd = förnekande av egots bristprincip = Blomstrande Medvetenhet.

Vi tror att vi kan omforma överflöd av anden till materiell form, men det går inte.

At-one-ment – är det status som vi är i Himlen, där vi är alla Ett med Gud och varandra. Var snäll att inte läsa ordet så.

Soning däremot har ingenting att göra med Himlen. Den har att göra med det status vi har här, så om du vill använda soning skall det vara i det sammanhanget att soning återställer medvetenheten om att vi är ett med Gud.

42. Ett betydelsefullt bidrag från miraklerna är deras styrka att befria dig från din falska känsla av isolering, berövande och brist.

Vi känner oss isolerade från vårt sanna Själv eller från Gud, och vi känner oss isolerade från varandra. När vi känner att vi är separerade projicerar vi skulden för detta på andra människor och tror att de berövar oss något.

Detta är projektionen av ansvaret för att ha valt att tro att vi saknar något – jag gjorde inte detta mot mig, du gjorde det. Frälsningens hemlighet är bara denna: att du gör detta mot dig själv.

Förlust är ett tillstånd som säger att du berövar mig något jag vill ha. Denna projektion är ett förnekande av faktum att jag hade berövat mig själv först.

Brist och saknad måste leda till förlust, eftersom skuld alltid måste projiceras, en av sinnets grundläggande lagar.

43. Mirakler uppstår ur ett mirakulöst sinnestillstånd, eller ur ett tillstånd av att vara redo för mirakler.

Vi växlar vårt sinne från egot – felsinthet – till den Helige Andes sätt att tänka – rättsinthet. Det är ett mirakel.

Vi ger upp egots investering i attack och separation och väljer i stället den Helige Ande – förlåtelse, förening och ser allt som möjligheter att lära att vi är förlåtna.

”Jag har redan sagt att mirakler är uttryck för mirakelsinthet, och mirakelsinthet innebär rättsinthet.” Kap. 2.V.3:1

44. Miraklet är ett uttryck för en inre medvetenhet om Kristus, och accepterandet av Hans Soning.

Miraklet förenar dig med någon som du har varit separerad från.

Detta speglar idén om att vi är alla ett i Kristus, och detta rättar felet att tro att vi är separerade.

Att acceptera Kristus Soning är att acceptera principen om att vara ett med Honom.

Miraklet är ett uttryck av Kristus, inte ett medvetande i sig.

Detta är samma sak som vi talade om tidigare – att miraklet är en spegling av sanningen, inte sanningen själv.

Miraklet existerar bara inom världen av illusioner och har bara sin betydelse där.

45. Ett mirakel går aldrig förlorat. Det kan beröra många människor som du inte ens har mött, och leda till förändringar som du inte kunnat drömma om i situationer som du inte ens är medveten om.

Denna princip är lik nr 35. Tänk på hologrammet där vi alla är förenade och alla dimensioner av tid och rum är ett.

”När jag helas, helas jag inte ensam.” Lektion 137.

Detta kan ha verkan, inte bara på dem som är där, utan på dem som är döda.

Tiden är linjär, och vi är förenade i ett sinne som i hologrammet, oavsett om den speciella dimensionen av tid och rum vi tror vi och andra är i.

Det enda En Kurs i Mirakler ber om är att vi ska acceptera Soningen för oss själva, vilket betyder att vi gör vår del i att hela våra sinnen från dess tankar.

Utvidgningen av detta mirakel – Soning eller förlåtelse – är inte vårt problem, därför att vi vet inte vad som är sant hjälpfullt. Vårt enda ansvar – att acceptera Soningen för oss själva – är att välja förlåtelse eller mirakel.

När vi ber för andra, säger vi att det finns ett problem därute, och då är vi tillbaka i egofällan. Vi ber inte för andra, vi ber för oss själva, att våra sinnen ska helas, våra sinnen som trodde att det fanns mörker därute. Vi ber egentligen om hjälp att hålla oss ur vägen, så att den Helige Ande kan utvidga sig genom våra sinnen till andra.

Ja, för tänk om vi alla skulle få för oss att leka Gud genom att be om olika lösningar på något vi har bedömt som ett problem utifrån vårt begränsade sätt att se. Så trångt det skulle bli, lämna hellre fältet öppet för den Helige Ande genom att heja på.

46. Den Helige Ande är det högsta kommunikationsmediet. Mirakler innefattar inte detta slags kommunikation, därför att de är tillfälliga kommunikationsredskap. När du återgår till din ursprungliga kommunikationsform med Gud genom direkt uppenbarelse, är behovet av mirakler över.

Denna idé speglar att den Helige Ande kommunicerar från Gud till oss. Han är bron eller Medlaren mellan Himlen och helvetet, eller verkligheten och drömmen. Detta är skillnaden mellan miraklet och uppenbarelsen.

När du återvänder till din ursprungsform av kommunikation med Gud genom direkt uppenbarelse, är dina behov av mirakel över.

När vi har klarat våra läxor, har avslutat resan, förlåtit alla som skall förlåtas, då behöver vi inte den Helige Ande som en länk till Gud eftersom det finns inte längre något splittrat sinne som behöver länkas tillbaka till Gud. Då är vi återställda till medvetenhet om perfekt enhet med Honom.

Miraklets mål är inte Gud utan byte av varseblivning som röjer vägen till Gud. Detta är den Helige Andes funktion i den separerade världen.

47. Miraklet är ett inlärningsredskap som minskar behovet av tid. Det upprättar ett tidsintervall som avviker från det vanliga mönstret och som inte lyder under de vanliga tidslagarna. I denna bemärkelse är det tidlöst.

Behovet vi alla delar är att använda tiden för att hjälpa oss att inse att det finns ingen tid, och att använda tiden för att ”rulla ihop tidsmattan”.

Låt oss säga att vi har ett stort egoproblem med vissa människor runt ett särskilt problem, som skulle ta en enorm tid att lösa. Miraklet lyfter upp oss ovanför världens tid, genom att välja att förlåta denna skuld, bär det oss över och släpper sedan ner oss tillbaka i tiden. Det etablerar ett ”tidlöst intervall”.

Låt oss säga, att detta tidsintervall inom världens lagar skulle vara tusen år. Genom att lufta oss ovanför världen av tid, och bära oss över, och sedan släppa oss tillbaka, har vi sparat dessa tusen år, och därmed har hela intervallet av tid upphävts. Detta är id+en om att spara tid.

En mycket svår relation – fylld av ilska, skuld, oro, övergivenhet etc – blir ett mycket kraftfullt medel, om vi tillåter det, för att arbeta igenom skuld. Ty det är denna djupt undertryckta skuld som har ”beslöjat” denna relation.

Läs även kap 1.II.6:1-10.

Kursen mål är bl a att spara tid genom att fler och fler människor helas och snabbare kan uppnå Soningens plan så att människor kan finna frid snabbare.

Detta är orsaken till att vissa människor som arbetar med Kursen, tycks må sämre. Det är inte p.g.a att Gud straffar dem. Det är p.g.a att den Helige Ande har tagit deras önskan på allvar. De säger till den Helige Ande ”jag vill lära mig snabbare”. ”Akta dig för frestelsen att varsebli dig själv som orättvist behandlad. Kap 26.X.4:1 Goethe lär ha sagt: ”Du måste alltid se upp med vad du ber om eftersom du kan få det.”

Så funkar miraklet. På ett sätt är de tidlösa eftersom de löser upp tiden. Men de inträffar inom tiden, men de upphäver tiden eller kollapsar tiden.

Miraklet är medlet den Helige Ande använder för att lära oss att vi inte är offer av världen. Våra problem är inte vad andra eller världen gör mot oss, utan hellre vad vi tror vi har gjort mot oss själva. Jag kan bara behandlas orättvist av mig själv, och för detta har jag redan förlåtits. DETTA ÄR ESSENSEN AV EN KURS I MIRAKLER.

48. Miraklet är det enda redskap som står till ditt omedelbara förfogande för att kontrollera tiden. Endast uppenbarelsen går bortom det, då denna inte har någonting med tid att göra överhuvudtaget.

Miraklet löser upp vår tro på separationen i våra sinnen, förenar oss med varandra.

Uppenbarelseupplevelser förstärker det som är sant, och tjänar till att ge oss en kraftfull påminnelse närhelst vi är frestade att tro på det som är falskt.

Uppenbarelse är en direkt kommunikation med Gud, den är evig. Mirakel är en rättelse av vår varseblivning, den är övergående.

Kan vi ha uppenbarelser när vi fortfarande är kroppar? Ja, korta och tillfälliga. Dessa är upplevelser där du känner en direkt Närvaro av Gud, då i detta ögonblick hela världen försvinner.

Kursen säger att uppenbarelser är möjliga, men det är inte Kursens mål, och inte en del av idén överhuvudtaget. De omnämns inte efter kapitel 1.

49. Miraklet gör ingen åtskillnad mellan grader av felaktig varseblivning. Det är ett redskap för att rätta varseblivningen, verksamt helt oberoende av såväl misstagets grad som riktning. Detta är dess sanna opartiskhet.

Denna princip understryker nr 1.

Miraklet rättar fel, trots dess utseende, antingen det är kärleksfullt eller hatfullt, antingen det är ett uttryck för kosmos eller bara för en individ. Det gör inga skillnader ty alla fel är desamma.

Miraklet helar inte kroppen utan våra felaktiga varseblivningar av andra, särskilt av dem vi tror diskriminerar oss.

När vi frestas att anklaga någon för något ska vi fråga oss själva: ”skulle jag anklaga mig själv för detta?” Detta är ett av de centrala budskapen i Kursen som summerar hela budskapet. Vi är bara offer för våra egna tankar. Detta betyder att vi kan ändra dem och inte vara fängslade av andra. Vi har inte diskriminerat någon, inte heller Gud, och detta upplöser hela egots tankesystem.

Mirakelprinciperna är en central del av Kursen. När vi tror att vissa saker är bättre än andra, eller sämre, faller vi i fällan. Detta är samma fälla som att tala om kroppens återuppståndelse. Detta är ett subtilt sätt att göra kroppen verklig och att sätta kroppen i centrum.

Kroppen kan användas av den Helige Ande eller av Jesus som ett sätt att få fram Hans budskap. Men idén är inte att kroppen är verklig, utan att den tjänar ett användbart syfte. Den förklarar hur den Helige Ande använder symbolerna i denna världen för att få igenom Hans budskap. Det basala mönstret är att fortsätta att gå från ljuset vi känner som verklighet, tillbaka till mörkret i denna världen, så att vi för med oss ett annat budskap in i världen – att vara i världen men inte av den.

Kursen är inte emot symboler, men vi skall aldrig tappa siktet av det faktum eller sanningen som är bortom symbolen. Läs gärna kap. 27.III ”Bortom alla symboler.”

Men kom ihåg att Kursen säger inte att du ska hoppa från en ända av ”mattan” till en annan, då skulle du kastas in i panik. Gå långsamt, steg för steg.

Bortom kroppen (kap 18.VI.11) beskriver en upplevelse av att vara bortom kroppen. En upplevelse av att förenas med något bortom kroppen, antingen du förenas med en vacker tavla, ett musikstycke, en person eller en idé om att du känner förening med något bortom kroppen. Detta kan också inkludera ut-ur-kroppen upplevelser.

50. Miraklet jämför det du har gjort med skapelsen och accepterar det som överensstämmer med den som sant, och förkastar det som inte överensstämmer med den som falskt.

Här talar man om skillnaden mellan göra och skapa. Miraklet jämför det vi har gjort i världen med skapelse. Se också nummer 38.

Vissa saker vi gör är i harmoni med skapelse, t ex när vi förenas med människor. Det är inte skapelse, men i harmoni med den och den följer principen av enhet och av förening.

Allt vi gör som förenar oss med varandra är sanning från den Helige Andes sätt att se. Det är inte sanning från Himlens synsätt utan det är sant då det speglar Himlens sanning. Om det inte är i harmoni med enhetsprincipen, då är det falskt.

Detta är ett sätt att känna igen vårt seende av skillnaden mellan de två nivåerna. På nivå Ett är sanning bara av ande, det Gud skapat. Allt annat är falskt. På nivå Två är sanning det den Helige Ande kan använda för att lära oss det som är sant, och falskt det som lär oss att egot är sant.

Sanning är allt som är i harmoni med den Helige Andes vilja, vilket är allt som förenar oss med någon. Falskt är det som separerar oss från någon.

Om du ser någon attackera en annan; på nivå Ett är det en illusion. På nivå Två är illusionen att denna person är ond och syndig och skall precis attackera. Detta är felaktig varseblivning. Det som är sant är att denna person som tycks attackera, ber om hjälp.

Detta är visionen Jesus hade på korset. Han förnekade inte vad folk gjorde. Han förnekade vad egot skulle sagt att folk gjorde. Han förnekade att folk var onda, syndiga och mördade honom. Han såg att de ropade efter hjälp och kärlek som de trodde att de inte förtjänade.

Detta är växlingen från falskt till sant seende och detta är vad denna princip talar om.

Lite om det heliga ögonblicket.

En individuell upplevelse = när vi väljer mirakel i stället för klagomål, att förenas i stället för att separera. Exempel: Du är jättearg, du byter varseblivning och ber om hjälp. Detta är ett heligt ögonblick, det definieras som intervall av tiden då miraklet uttrycks.

Det stora enda heliga ögonblicket = när kroppen släpps fri, när vi återtar vår identifikation med ande och vi är alla hemma igen.

Att välja det heliga ögonblicket kräver bara en i en relation. Det är naturligtvis trevligt om båda är med, men inte nödvändigt. Det behövs bara en för att förlåta. Båda är förlåtna från deras tro på separationen när en kommer ihåg att han/hon inte är separerade från varandra.

När du en gång har accepterat detta tankesystem kommer du aldrig att se på denna värld på samma sätt. Vi kanske inte accepterar det helt, kanske bara vid ett speciellt tillfälle och plötsligt går vi tillbaka till det gamla sättet.

Om du har gjort allt arbete, vad du kom hit för att göra och Han ber dig stanna ett tag, naturligtvis säger du ja – eller hur?

De flesta av oss har mycket arbete att göra. Kan vi göra detta under en livstid? Ja, i princip. Hela världen och vår erfarenhet här i kroppen är en dröm, vi behöver bara vakna ur drömmen och den är borta. Detta är ett nivå Ett-perspektiv.

Nivå Två = rädslan i världen vi tror vi är i (grader av rädsla som rotar oss här, rädslan för Gud att Han skall förgöra oss om vi ger upp vårt gömställe som är vår kropp) är så stor, att vi behöver ett mildare uppvaknande som Kursen säger så ofta.

”Så skrämmande är drömmen, så skenbart verklig, att han inte skulle kunna vakna till verkligheten utan skräckens kallsvett, och med ett skrik av dödlig fruktan, om inte en varsammare dröm föregicks hans uppvaknande, och tillät hans lugnare sinne att välkomna, inte frukta, den Röst Som kärleksfullt ropar för att väcka honom; en varsammare dröm, i vilken hans lidande helades och där hans broder var hans vän. Gud ville att han skulle vakna varsamt och med glädje, och gav honom medlen att vakna utan rädsla.” Kap 27.II.13:4-5

”Precis på samma sätt som separationen ägde rum under miljontals år, kommer den yttersta domen att sträcka sig över en lika lång period, kanske till och med längre.” Kap 2.VIII.2:5

Ha en stunds respekt för egot. En fälla många faller i är att tro att egot skall försvinna – 1-2-3. Vad som händer är att de förnekar egot i stället för att se på det och ändra sina sinnen om det. Många försöker att se över de svåra passagerna ( t ex speciella relationer) och säger att kursen handlar om kärlek. Kursen handlar inte om kärlek utan om skuld. Genom att känna igen vår skuld kan vi släppa den, då är Guds kärlek återställd i vårt medvetande. Men vi kan inte hoppa över något.

Detta är ett bra tillfälle att vara psykolog – att ha denna sunda respekt för egot, och förstå hur djupt rotade vi alla är i dess dynamik.

”Dess enda uppsåt är mord, och i vilken form av mord duger till att dölja den oerhörda skuld och vanvettiga rädsla för bestraffning som mördaren måste känna?” Kap 23.III.1:5.

Kursen säger att när vi kommer närmare egots grund, när vi börjar lyssna till den Helige Ande mer än till egot, hämnas egot och blir elakt. Egots mål är mord säger krusen. Att ignorera detta avsnitt är att missa hjärtat i kursen. Och det är också att missa den speciella roll Jesus och den Helige Ande har i att hjälpa oss genom dessa smärtsamma perioder av uppbrott som Kursen refererar till i manualen. ”Nästa stadium är förvisso ”en period av vankelmod”.” Man.4.1.7:1

Vi behöver deras hjälp att hålla våra händer, leda oss igenom när egots elakhet blir så överväldigande. Sedan kan vi börja uppleva skulden och rädslans illusoriska natur, den ”inbillade terrorn” som kursen refererar till, och veta att Guds kärlek är det som håller oss uppe. ”Men Gud kan föra dig dit, om du är villig att följa den Helige Ande genom skenbar skräck, och lita på att Han inte skall överge dig och lämna dig där.” Kap 18.IX.3:7

Kursen talar mycket om ego-kropp-ekvationen. Vi utjämnar oss alltid med kroppen. Det kan vara till hjälp att hålla i minnet att egot är mer än kroppen. När kroppen där finns fortfarande egot. Egot är ett tankesystem som är baserat på skuld. Kroppen är bara ett förkroppsligande av egot; egots tanke som tar form, separationens tanke som tar form. Kroppen är bara ett inlärningsinstrument- Den kan varken förstärka egots undervisning eller den Helige Andes undervisning, vilket lär oss att vi är inte kroppen.

Vi kommer till denna världen för att lära oss vissa lektioner. Vi kommer till denna världen med en enorm övervikt, vår skuld, våra rädslor etc. Det vi inte har tömt när vi är här, har vi fortfarande med oss. Meningen är att bli av med så mycket bagage som möjligt – släppa så mycket skuld vi kan. Det vi inte blir av med behåller vi.

Kursen tar inte upp tidigare liv eller reinkarnation men den antyder detta, och jag tror att det vi inte förlåter eller släpper tar vi med oss och sedan kommer vi tillbaka. Det finns ett underbart stycke som talar om att lyfta bort den sista slöjan, det sista hindret för frid som säger: ”Här, med resans slut framför dig, ser du dess syfte. Och det är här du väljer om du skall se på det eller vandra vidare, bara för att återvända och välja på nytt. Kap 19.IV.D.10:7-8

Detta säger att du kan välja att arbeta dig igenom det nu, eller vandra vidare och komma tillbaka till en ny lektion, för att lära dig samma lektion. Vad det än är som inte helats, tar vi med oss, egot överlever när kroppen dör.

Egot är mer än en kropp och vi väljer att komma tillbaka till världen av kroppar så att vi kan arbeta oss igenom de delar av hologrammet vi inte har arbetat färdigt med.

Vi tror att vi är i denna speciella dimension av tid och rum. Men bara för att vi tror det, betyder det inte att vi inte är i en annan aspekt av tiden i våra sinnen, i t ex forna Grekland eller Palestina, eller 300 år framåt i tiden. Det betyder bara att vi tonar in på en bestämd del av televisionen i våra sinnen, och det vi tonar in på gör vi verkligt. Vi tror att tiden är linjär men det är den inte.

Den linjära tiden är egots trick att övertyga oss om att skulden från det förflutna är verklig och projiceras in i framtiden i termer av rädsla, och detta är verkligheten.

En fråga om återuppståndelsen av kroppen kom upp. Frågan gällde en artikel om tro i Katolska Kyrkan, säger Kursen att denna speciella artikel har fel? Ja, det säger Kursen. En annan artikel om tro i tidningen Katolska Kyrkan säger att Gud skapade världen och att Han skapade oss till Sin avbild. Kursen säger att allt är en del av samma system.

Från Katolska Kyrkans sätt att se har Kursen fel. Därför tror jag att en av fördelarna med Kursen är att den är så tydlig över att den inte är den enda vägen. Den säger bl a att en universell teologi är omöjlig. Den är omöjlig då den hanterar form, symboler och språk och ingen delar samma former, symboler och språk. Kursen säger dock ”en universell upplevelse är inte bara möjlig utan nödvändig”.

För att nå denna universella upplevelse måste den Helige Ande använda olika teologier, och teologier kommer att komma i konflikt med varandra. Men om du söker konflikt skall du finna den.En sammanfattning av Kap 18.VII, Den lilla trädgården.

En Kurs i Mirakler Posted on tis, september 18, 2007 13:56:37

Detta är min egen sammanfattning av Kap. 18.VIII, Den lilla trädgården:

Kroppen gjordes för att begränsa kärleken. Kan du som ser dig själv i en kropp känna dig själv som en tanke?

Du kan inte ens tänka på Gud utan en kropp, eller i någon form som du tror att du känner igen.

Kroppen är ett litet stängsel runt en liten del av en underbar och fullständig tanke. Den drar en oändligt liten cirkel runt en mycket liten del av Himlen, avskuren från helheten, och kungör att inom den finns ditt rike, i vilket Gud inte kan komma in.

I detta rike härskar egot, och på ett grymt sätt. I sitt häpnadsväckande högmod har den lilla solstrålen bestämt att den är solen; denna nästan omärkliga krusning hyllar sig själv som havet.

Men solen och havet är inte medvetna om denna meningslösa lilla aktivitet. Denna lilla solstråle, denna lilla krusning skulle inte kunna överleva utan solen och havet.

Detta är den egendomliga situation som de som bor i en värld av kroppen tycks befinna sig i. Likt solen och havet lever ditt Själv vidare utan tanke på att denna lilla del betraktar sig själv som dig.

Kärleken känner inte till kroppar, och sträcker sig mot allt som är skapat likt den själv. I ditt lilla rike har du så lite! Borde det då inte vara där som du skulle be kärleken att komma in?

Guds Tanke omger ditt lilla rike, och väntar på den barriär som du har byggt för att få komma in och lysa på den ofruktbara marken. Och under dess välgörande inverkan kommer din lilla trädgår att breda ut sig, och nå till alla som törstar efter levande vatten, men som har blivit alltför trötta för att fortsätta ensamma.

Gå ut och finn dem, för de har ditt Själv med sig.

Det heliga ögonblicket är din inbjudan till kärleken att komma in i ditt dystra och glädjelösa rike, och att omvandla det till en trädgård av frid och välkomnande. Var säkra på detta; kärleken har kommit in i din speciella relation, och kommit in till fullo som svar på din svaga begäran.Lite om mina studier

En Kurs i Mirakler Posted on mån, juli 23, 2007 10:51:25

”En Kurs i Mirakler” kom ut på svenska hösten 2004 och min kära vän Gunnila Freudenthal har gjort översättningen. Jag var själv med i översättningsgruppen under ett par år.

Jag kom i kontakt med Kursen 1993 och läste den i grupp där Marie Lindmark var ledare under 5 år. Vi träffades 1 kväll varje vecka och studerade en hel del hemma.

Sedan dess läser jag Kursen varje dag och gör dess lektioner om och om igen. Lektionerna gör jag nu för 9:e året. Texten läser jag parallellt.

Jag börjar varje morgon med att läsa och göra dagens lektion, jag mediterar under ca ½ timma och sedan läser jag ett avsnitt ur Textboken. Det har blivit en mycket kär vana för mig att börja min dag på detta sätt.